Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.

Artikel 1           Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Overeenkomst: de overeengekomen opdracht tussen opdrachtnemer en –gever.
  Opdrachtnemer: Heeredwinger Advies, hierna te noemen HDA.
  Opdrachtgever: de wederpartij van HDA.

Artikel 2           Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en opdracht tussen HDA en opdrachtgever. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen HDA en opdrachtgever uitdrukkelijk is overeengekomen en HDA deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel aanvaard. De overige voorwaarden blijven in dat geval onverkort van toepassing.

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd en de aanbieding voor afloop van deze termijn is aanvaard. Bij aanvaarding van een aanbod geldt de overeenkomst als gesloten conform het aanbod, tenzij HDA onverwijld na aanvaarding laat weten dat het aanbod is herroepen.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij door HDA anders aangegeven.
 3. Indien opdrachtgever het in de offerte opgenomen aanbod onder daarvan afwijkende voorwaarden aanvaardt, is HDA daaraan niet gebonden. Afwijkingen van de offerte of van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien daarmee door HDA schriftelijk is ingestemd.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige overeenkomsten, tenzij door HDA uitdrukkelijk aangegeven.

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst

 1. HDA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. HDA heeft het recht (een deel van) de opgedragen werkzaamheden te laten verrichten door derden en/of hulppersonen.
 3. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door HDA verricht.
 4. HDA en de opdrachtgever zullen afspraken maken met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden, evaluatie en alle andere zaken welke de overeenkomst betreffen.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HDA aangeeft dat deze van belang zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze van belang zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HDA worden verstrekt.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HDA zijn verstrekt, heeft HDA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5           Wijziging van de overeenkomst

 1. In geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst wordt hiertoe een nieuwe/aanvullende overeenkomst opgesteld.
 2. Indien HDA niet in de gelegenheid wordt gesteld de overeenkomst na te komen wegens ingrijpende wijziging of intrekking van de overeenkomst, zal het resterende deel van het honorarium direct opeisbaar zijn.

Artikel 6           Honorarium

 1. Het honorarium betreft een, bij overeenkomst af te spreken, vast bedrag welke zal worden vastgesteld door HDA.

Artikel 7           Betaling en incasso

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HDA aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. Opdrachtgever is in dat geval een contractuele rente van 1 % per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente in de zin van art. 6:119a BW hoger is, in welk geval deze wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige betaling.
 3. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15 % van het in te vorderen bedrag bedragen met een minimum van € 150,00.
 4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de rente, genoemd in sub 2 van dit artikel, verschuldigd.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HDA op de opdrachtgever onmiddellijk en derhalve zonder nadere ingebrekestelling

Artikel 8           Reclame

 1. Reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen nadat opdrachtgever bekend is geworden dan wel bekend had behoren te worden met de tekortkoming in de uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk aan HDA worden gemeld, waarbij opdrachtgever gehouden is een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven van de tekortkoming, op straffe van verval van aanspraken.

Artikel 9           Aansprakelijkheid

 1. Indien HDA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De hoogte van de te betalen schadevergoeding gaat het honorarium van de desbetreffende overeenkomst niet te boven.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd van meer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden gedeclareerde honorarium.
 4. HDA is niet aansprakelijk voor andere dan directe schade en derhalve niet voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. HDA is voor tekortkomingen van werknemers, derden en/of hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voorzover de daaruit voortvloeiende schade door haar op hen kan worden verhaald.
 6. HDA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien HDA is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HDA kenbaar was dan wel behoorde te zijn.
 7. Het recht om vergoeding van schade te vorderen van HDA vervalt na zes maanden na het bekend worden van het schadegeval.

Artikel 10         Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HDA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HDA niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en machinefalen (waaronder computers) bij HDA worden daaronder begrepen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder wederzijdse verplichting tot vergoeding van schade.

Artikel 11         Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde enkel per aangetekende brief opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
 2. Indien wordt opgezegd is het resterende deel van het honorarium direct opeisbaar.
 3. Geen aanspraak kan worden gemaakt op reeds aan HDA betaalde bedragen.

Artikel 12         Opschorting en ontbinding

 1. HDA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever in verzuim is.
 2. Voorts is HDA bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel wordt ontbonden kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk worden ontbonden.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HDA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. In geval van verzuim van opdrachtgever behoudt HDA steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13         Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HDA gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HDA zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HDA niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 14         Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. De opdrachtgever vrijwaart HDA voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt HDA zich de rechten en bevoegdheden voor die HDA toekomen op grond van de Auteurswet.
 3. Alle door HDA verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HDA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. HDA behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15         Geschillen en toepasselijk recht

 1. Geschillen tussen HDA en opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.
 2. Op elke overeenkomst tussen HDA en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is of komt met enige wettelijke bepaling dan blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepalingen worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien met HDA enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Indien HDA op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan HDA toekomend recht, betekent dit niet dat HDA afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten.